دانشنامه ی آبجوسازی

هرروزه علاقمندان جدیدی به آبجوسازی خانگی روی می آورند که با نکات مبهم مشترک و کلیشه ای در این زمینه روبرو می شوند که قبلاً هم افراد با آن روبرو بوده اند.در این بخش سعی می کنم به مرور، مجموعه ای از مفاهیم کلیدی در آبجوسازی را  در دوقسمت؛ یکی واژه نامه ی آبجوسازی خانگی و دیگری پرسشهای متداول به صورت مطالب کوتاه گردآوری کنم و امیدوارم با گذشت زمان به مرجعی مقدماتی برای پاسخگویی به ابهامات علاقمندان تبدیل شود .
    پرسشهای متداول در آبجوسازی خانگی                                    واژه نامه ی آبجوسازی خانگی
Advertisements