فرمولهای جدول آبسنجی

جدول چند منظورۀ آبسنجی بر اساس فرمول های زیر تهیه شده است:
1- برای تبدیل وزن مخصوص(SG) به بریکس(Brix) از
(Brix = (((182.4601 × SG -775.6821) × SG +1262.7794)× SG -669.5622
2- برای محاسبه درصد حجم الکل تاsg 1.080 از فرمول استاندارد:
 ABV = (og – fg) × 131.25

و برای sgهای بالاتر1.080 از فرمول:

 (ABV =(76.08× (og-fg) / (1.775-og)) ×(fg / 0.794

که در آنها (og) آبسنجی اولیه ، (fg) آبسنجی نهایی و (sg) وزن مخصوص است.برای محاسبه پتانسیل الکل ،وزن مخصوص نهایی 1.000 درنظر گرفته شده است.برای محاسبه ی دقیق تر باید ضریب ثابت 131.25 به نسبت درصد الکل آبجو تغییر کند.برای آبجوهای کم الکل از ضریب 129 و آبجوهای پر الکل از 134 می توان استفاده نمود.

3- برای محاسبه مقدار فند محلول در مایع از فرمول زیر استفاده می شود:
(dissolved solids = gravity × (brix × 10
  • بریکس مقدار درصدی وزن قند محلول در واحد وزنی کل مایع است.یعنی نشان می دهد به ازای هر 100 گرم مایع چند گرم قند وجود دارد.(gravity) یا چگالی همان جرم حجمی مواد است که از تقسیم جرم ماده به حجم آن و با واحدهای (g/cm3) یا(g/ml) یا (kg/m3) محاسبه می شود.
Advertisements